تکمیل گلخانه احداث شده توسط شهرداری

تکمیل گلخانه احداث شده توسط شهرداری

۲۵ آبان ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی

شروع به کار گلخانه احداثی شهرداری با کاشت گل های زینتی