جمع آوری نخاله از سطح کوچه های شهرک شهید بهشتی

جمع آوری نخاله از سطح کوچه های شهرک شهید بهشتی

۲ آذر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی