جاری شدن آب قنات بزرگ بیارجمند در استخر ذخیره آب

جاری شدن آب قنات بزرگ بیارجمند در استخر ذخیره آب

۲۸ آذر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی