ادامه روند مرمت مادر چاههای قنات بزرگ بیارجمند

ادامه روند مرمت مادر چاههای قنات بزرگ بیارجمند

۹ دی ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی