گوشه ای از فعالیت های سالهای پیش

گوشه ای از فعالیت های سالهای پیش

۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 0 توسط مجتبی کریمی

عملیات نصب مخزن آب هوایی سال 1373