جمع آوری نخاله ها از سطح خیابان و اطراف درختان شهرک بهشتی بیارجمند

جمع آوری نخاله ها از سطح خیابان و اطراف درختان شهرک بهشتی بیارجمند

۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی