دیدار شهردار بیارجمند با ریاست میراث فرهنگی شاهرود در رابطه با گردشگری کردن دخانیات بیارجمند

دیدار شهردار بیارجمند با ریاست میراث فرهنگی شاهرود در رابطه با گردشگری کردن دخانیات بیارجمند

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی