حضور نماینده و فرماندار شاهرود و امام جمعه و شورا و شهرداری و مسئولین محلی بر سر مزار امام جمعه فقید بیارجمند و خواندن فاتحه برای آن مرحوم

حضور نماینده و فرماندار شاهرود و امام جمعه و شورا و شهرداری و مسئولین محلی بر سر مزار امام جمعه فقید بیارجمند و خواندن فاتحه برای آن مرحوم

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی