بستن پایه های ستون های آماده بتن ریزی المان شهدای گمنام

بستن پایه های ستون های آماده بتن ریزی المان شهدای گمنام

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی