تقویت دیواره رودخانه توسط لودر شهرداری برای جلوگیری از ورود احتمالی سیل به داخل شهر بیارجمند

تقویت دیواره رودخانه توسط لودر شهرداری برای جلوگیری از ورود احتمالی سیل به داخل شهر بیارجمند

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی