آبرسانی به درختان خارج از محدوده شهری در ورودی شهر با تانکر آب

آبرسانی به درختان خارج از محدوده شهری در ورودی شهر با تانکر آب

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی