نصب چادر های امدادی در سطج شهر برای آماده بودن جهت احتمال وقوع سیل

نصب چادر های امدادی در سطج شهر برای آماده بودن جهت احتمال وقوع سیل

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی