جلسه شهردار با هیئت شنای شهر بیارجمند در بخشداری جهت تکمیل ملزومات استخر و کارهای انجام گرفته و گزارش دهی هیئت شنا

جلسه شهردار با هیئت شنای شهر بیارجمند در بخشداری جهت تکمیل ملزومات استخر و کارهای انجام گرفته و گزارش دهی هیئت شنا

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی