کندن گودال جهت نصب پایه های برق در پارک شهدای گمنام

کندن گودال جهت نصب پایه های برق در پارک شهدای گمنام

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی