تخریب بناهای فرسوده در شهر توسط شهرداری بیارجمند

تخریب بناهای فرسوده در شهر توسط شهرداری بیارجمند

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی