خاک برداری و حمل از ساختمان تخریبی در طرح عقب نشینی

خاک برداری و حمل از ساختمان تخریبی در طرح عقب نشینی

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی