علف زنی اطراف درختان و بلوارهای سطح شهر بیارجمند توسط ماموران فضای سبز شهرداری

علف زنی اطراف درختان و بلوارهای سطح شهر بیارجمند توسط ماموران فضای سبز شهرداری

۵ خرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی