تعمیر چراغهای برق سطح شهر توسط پرسنل شهرداری با همکاری اداره برق بیارجمند

تعمیر چراغهای برق سطح شهر توسط پرسنل شهرداری با همکاری اداره برق بیارجمند

۵ خرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی