تمیز کردن انبار شهرداری از نخاله و غیره جهت بایگانی ملزومات و ادوات شهرداری

تمیز کردن انبار شهرداری از نخاله و غیره جهت بایگانی ملزومات و ادوات شهرداری

۵ خرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی