حضور شهردار محترم به همراه حاج علی اصغر احمدی معاون هماهنگی ریاست جمهوری در مراسم عاشورای حسینی بیارجمند

حضور شهردار محترم به همراه حاج علی اصغر احمدی معاون هماهنگی ریاست جمهوری در مراسم عاشورای حسینی بیارجمند

۱ مهر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی