ادامه روند تکمیل دیوار ساحلی شهر بیارجمند توسط پیمانکار شهرداری

ادامه روند تکمیل دیوار ساحلی شهر بیارجمند توسط پیمانکار شهرداری

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی