پازل کردن پیاده روهای داخلی پارک شهدای گمنام توسط پیمانکاران شهرداری بیارجمند

پازل کردن پیاده روهای داخلی پارک شهدای گمنام توسط پیمانکاران شهرداری بیارجمند

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی