ترمیم جوبهای پای درختان جهت بهبود عملکرد آبیاری توسط پرسنل فضای سبز شهرداری بیارجمند

ترمیم جوبهای پای درختان جهت بهبود عملکرد آبیاری توسط پرسنل فضای سبز شهرداری بیارجمند

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی