نصب و تعمیر شلنگ های قطره ای ساختمان بخشداری قدیم توسط شهرداری بیارجمند

نصب و تعمیر شلنگ های قطره ای ساختمان بخشداری قدیم توسط شهرداری بیارجمند

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی