نصب برچسب اموال در انباری شهرداری بر روی ادوات و وسایل توسط انباردار

نصب برچسب اموال در انباری شهرداری بر روی ادوات و وسایل توسط انباردار

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی