نصب تابلوی راهنمای مراجعین بیمه تامین اجتماعی بر سردر ورودی ساختمان بخشداری قدیم توسط پرسنل شهرداری بیارجمند

نصب تابلوی راهنمای مراجعین بیمه تامین اجتماعی بر سردر ورودی ساختمان بخشداری قدیم توسط پرسنل شهرداری بیارجمند

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی