جلسه کاری

جلسه کاری

۷ مهر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی


جلسه کاری شهردار محترم با مسئولین بخشهای شهرداری
 اعم از معاونت شهرداری و امور مالی و امور عمرانی در روز شنبه اول هفته در دفتر شهردار برگزار شد