طراحی و هرس شمشادهای میدان قدس بیارجمند توسط پرسنل فضای سبز شهرداری

طراحی و هرس شمشادهای میدان قدس بیارجمند توسط پرسنل فضای سبز شهرداری

۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی