آغاز عملیات اجرایی ساخت المان شهدای گمنام در پارک شاهد در سوله مرکزی شهرداری بیارجمند توسط پیمانکاران

آغاز عملیات اجرایی ساخت المان شهدای گمنام در پارک شاهد در سوله مرکزی شهرداری بیارجمند توسط پیمانکاران

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی