رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط پیمانکاران شهرداری بیارجمند

رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط پیمانکاران شهرداری بیارجمند

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی