ساخت اسکلت ساختمان نگهبانی پارک شهدای گمنام شهر بیارجمند توسط شهرداری

ساخت اسکلت ساختمان نگهبانی پارک شهدای گمنام شهر بیارجمند توسط شهرداری

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی