زیر سازی جاده های خاکی در سطح شهر توسط شهرداری بیارجمند با همکاری اداره راه شهر جهت اجرایی شدن عملیات آسفالت گرم

زیر سازی جاده های خاکی در سطح شهر توسط شهرداری بیارجمند با همکاری اداره راه شهر جهت اجرایی شدن عملیات آسفالت گرم

۲۱ شهریور ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی