آسفالت کردن خیابانهای خاکی و لکه گیری از آسفالت خیابانهای سطح شهر توسط شهرداری بیارجمند

آسفالت کردن خیابانهای خاکی و لکه گیری از آسفالت خیابانهای سطح شهر توسط شهرداری بیارجمند

۲۱ شهریور ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی