نصب دیواره به جهت جدا سازی محدوده عملیات ساخت و ساز از خیابان اصلی به لحاظ امنیت عزاداران در ماه محرم الحرام توسط شهرداری بیارجمند

نصب دیواره به جهت جدا سازی محدوده عملیات ساخت و ساز از خیابان اصلی به لحاظ امنیت عزاداران در ماه محرم الحرام توسط شهرداری بیارجمند

۲۱ شهریور ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی