جمع آوری زباله توسط روحانی شهر در زائر سرای امام جواد بیارجمند

جمع آوری زباله توسط روحانی شهر در زائر سرای امام جواد بیارجمند

۲۱ شهریور ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی