تعمیر سیستم لوله کشی آب توسط اداره آب بیارجمند با همکاری شهرداری بیارجمند در مکانهای طرح ترافیک و بازآفرینی شهری

تعمیر سیستم لوله کشی آب توسط اداره آب بیارجمند با همکاری شهرداری بیارجمند در مکانهای طرح ترافیک و بازآفرینی شهری

۲۴ آبان ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی