نصب صفحه ستونهای پایه های المان شهدای گمنام شهر بیارجمند

نصب صفحه ستونهای پایه های المان شهدای گمنام شهر بیارجمند

۲۴ آبان ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی