ریختن آسفالت سرد در مکانهای در دست احداث در طرح ترافیک شهری توسط شهرداری شهر بیارجمند

ریختن آسفالت سرد در مکانهای در دست احداث در طرح ترافیک شهری توسط شهرداری شهر بیارجمند

۱۰ آذر ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی