نصب ستونهای المان شهدای گمنام توسط شهرداری بیارجمند

نصب ستونهای المان شهدای گمنام توسط شهرداری بیارجمند

۱۰ آذر ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی