سنگ فرش کردن کوچه های کناره دخانیات شهر توسط پیمانکاران شهرداری بیارجمند

سنگ فرش کردن کوچه های کناره دخانیات شهر توسط پیمانکاران شهرداری بیارجمند

۱۰ آذر ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی