تمیز کردن برخی از کوچه های شهرک شهید بهشتی

تمیز کردن برخی از کوچه های شهرک شهید بهشتی

۱۰ آبان ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی