تمیز کردن برخی از کوچه های شهرک شهید بهشتی قبل از آسفالت کردن

تمیز کردن برخی از کوچه های شهرک شهید بهشتی قبل از آسفالت کردن

۱۰ آبان ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی