نصب آرم دانشگاه علمی کاربردی  شهرداری بیارجمنددر ورودی خیابان ساحلی منتهی به دانشگاه

نصب آرم دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بیارجمنددر ورودی خیابان ساحلی منتهی به دانشگاه

۱۰ آبان ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی